Algemene voorwaarden EXO-L B.V.

1. DEFINITIES
2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
3. PRIJZEN EN BETALING
4. UITVOERING DOOR EXO-L B.V.
5. UITSLUITING RECHT OP RETOURZENDING
6. KLACHTEN
7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9. OVERMACHT
10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11. ONGELDIGE BEPALINGEN
12. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”):

1.1. Order: het door de Klant ingevulde bestelformulier voor een bestelling van de levering van één of meerdere Producten in vervolg op een succesvol afgeronde Scanafspraak gevolgd door de bijbehorende betaling voor de betreffende Producten.
1.2. B2B: verkoop van Producten en Diensten door EXOL B.V. aan de zakelijke markt.
1.3. B2C: verkoop van Producten en Diensten door EXOL B.V. aan particulieren.
1.4. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bij EXO-L B.V. een Order plaatst voor het leveren van Producten en/of Diensten.
1.5. EXO-L B.V.: EXO-L B.V., een besloten vennootschapmet beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (2629JD) Delft, Molengraaffsingel 12, KvK-registratienummer 55401511.
1.6. Producten: de EXO-L enkelbrace, hulpmiddel ter ondersteuning van het enkelgewricht met als doel het creëren van stabiliteit in het enkelgewricht, en de EXO-L UP, hulpmiddel voor heffing van de voorvoet en ondersteuning van het enkelgewricht.
1.7. Diensten: werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling en levering van Producten die door of namens EXO-L B.V. worden uitgevoerd.
1.8. Scanafspraak: een afspraak waarbij een scan van de enkel(s) wordt gemaakt.
1.9. Schoenaanpassing: de benodigde aanpassing van de schoen om de Producten te kunnen gebruiken.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Orders met betrekking tot de Producten en Diensten geleverd door EXO-L B.V.

3. PRIJZEN EN BETALING
3.1. De prijzen voor de levering van de Producten en/of Diensten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten voor B2C Klanten en exclusief BTW en exclusief verzendkosten voor B2B Klanten.
3.2. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, zonder enige vorm van korting en/of compensatie.
3.3. Bij overschrijding van de op de factuur gestelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is EXO-L B.V. gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.
3.4. EXO-L B.V. behoudt zich de eigendom van de Producten voor, totdat de Klant aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

4. UITVOERING DOOR EXO-L B.V.
4.1. EXO-L B.V. zal de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na plaatsing van de Order overdragen aan een door EXO-L B.V. aangewezen vervoerder. Vanaf de 30e werkdag na het plaatsen van de Order kan de Klant de Producten in overleg ophalen bij EXO-L B.V.
4.2. EXO-L B.V. zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EXO-L B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EXO-L B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door EXO-L B.V., tijdig en zo mogelijk schriftelijk aan EXO-L B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig aan EXO-L B.V. zijn verstrekt, heeft EXO-L B.V. het recht de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten.

5. UITSLUITING RECHT OP RETOURZENDING
5.1. De Klant heeft geen wettelijk herroepingsrecht omdat de Producten speciaal zijn afgestemd op de persoonlijke vereisten van de Klant.

6. KLACHTEN
6.1. De Klant dient de Producten bij aflevering te inspecteren en EXO-L B.V. binnen bekwame tijd schriftelijk (per e-mail) te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten.
6.2. Door EXO-L B.V. ontvangen klachten worden binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal EXO-L B.V. dit aan de Klant kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarin de Klant een antwoord kan verwachten. Voor een optimale afhandeling van de klacht is de Klant verplicht medewerking te verlenen aan door EXO-L B.V. gegeven instructies waaronder het retourneren van het betreffende defecte Product.
6.3. De Klant erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijking in kwaliteit, maat, kleur, afwerking, etc. met betrekking tot de Producten geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. EXO-L B.V. is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade vanwege dergelijke klachten.
6.4. De Klant zal haar volledige medewerking verlenen bij een eventueel door EXO-L B.V. ingestelde terugroepactie. De Klant zal EXO-L B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen indien de Klant vermoedt dat Producten een veiligheidsgebrek vertonen.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1. EXO-L B.V. is op grond van de wet verplicht Producten te leveren die voldoen aan de in de
Order vermelde specificaties.
7.2. De in lid 1 genoemde garantie heeft betrekking op het materiaal, de pasvorm en fabricagefouten van Producten. De garantieduur is zes (6) maanden voor Producten en één (1) jaar voor schoenaanpassingen. Slijtage aan Producten is uitgesloten van garantie. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud is eveneens uitgesloten van garantie.
7.3. Voor een optimale afhandeling van een beroep op
garantie is de Klant verplicht medewerking te verlenen aan door EXO-L B.V. gegeven instructies waaronder het retourneren van het betreffende defecte Product.
7.4. De Klant is er mee bekend dat het risico van verzwikking met het dragen van de Producten niet uitgesloten kan worden. EXO-L B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is opgelopen wanneer het gewenste effect van de Producten
uitblijft.
7.5. EXO-L B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard dan ook die de Klant lijdt. Bij eventuele directe schade waarvoor EXO-L B.V. wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens de Klant, zal de aansprakelijkheid zijn gelimiteerd naar zaken die onder de dekking van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, waarbij eventuele aansprakelijkheid voorts is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van deze afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1. Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderszins met de Producten verbonden merken, logo’s, modellen en ontwerpen (“IE-rechten”) zijn eigendom van EXO-L B.V. De Klant erkent het eigendomsrecht van EXO-L B.V. op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten en de Klant zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.
9. OVERMACHT
9.1. EXO-L B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op EXO-L B.V. rustende verbintenis verhinderen en die niet aan EXO-L B.V. zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, pandemie, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met
douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door EXO-L B.V. ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van EXO-L B.V., storingen in de geregelde aanvoer van door derden
te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van EXO-L B.V. of door haar ingeschakelde derden.
9.2. Indien EXO-L B.V. door overmacht niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen, heeft EXO-L B.V. het recht haar verplichtingen binnen redelijke termijn uit te voeren of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Klant te voldoen.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1. Op alle Orders is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die voortvloeien uit de Orders waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11. ONGELDIGE BEPALINGEN
11.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:
11.1.1. blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niettemin van kracht; en
11.1.2. de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

12. AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
12.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door EXO-L B.V. van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente Algemene Voorwaarden worden op de website van EXO-L B.V. geplaatst. De Klant dient deze Algemene Voorwaarden altijd te raadplegen.
Indien de Klant de Algemene Voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal EXO-L B.V. op verzoek het meest recente exemplaar van de Algemene Voorwaarden per email aan Koper toezenden.

EXO-L B.V.
Versie: juni 2020